Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Helse - Helsetjenester - Hjemmesykepleie
Hopp til hovedinnhold

Hjemmesykepleie

 Målsetting for hjemmetjenesten: Å gi innbyggerne i Meråker Kommune som har akutt eller kronisk sykdom/ funksjonshemming tilbud om tjenester slik at de kan bo i egen bolig lengst mulig

Serviceerklæring for hjemmetjenesten:

Innbefattes av følgende lovverk:
Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.11.1982 nr.66
Lov om sosiale tjenester av 13.12.1991 nr.81

Alle som oppholder seg eller bor i Meråker kommune og fyller vilkårene i lovverket kan få hjelp av hjemmetjenesten.


INNHOLD I TJENESTENE:

- Alle oppgaver som utføres av hjemmetjenesten blir gitt ut i fra en individuell faglig vurdering av søkerens funksjonsnivå.
- Det blir foretatt en IPLOS- registrering. Denne registreringen kartlegger hjelpebehovet og danner grunnlaget for tildeling av hjelp. Enkeltvedtak fattes på alle oppgaver hjemmetjenesten utfører og det er klageadgang. Evt. klage sendes omsorgsteamet i Meråker Kommune.
- Hjemmesykepleie er gratis
- Hjemmehjelp har egenandel ut i fra husstandens inntekt.

Aktuelle oppgaver fra hjemmesykepleien:
- Behandling, pleie og omsorg
- Hjelp til alvorlig syke og døende
- Hjelp til medikamenthåndtering
- Sårbehandling og prøvetaking til brukere som ikke er i stand til å oppsøke legekontoret
- Hjelp til ernæring
- Opplæring og vedlikehold av ferdigheter
- Hjelpemiddeltilpassing i samråd med fysioterapeut
- Råd, veiledning og samtaler

Aktuelle oppgaver fra hjemmehjelp:
- Opplæring- vedlikehold av ferdigheter
- Rengjøring av de rom som brukes til daglig av den som mottar hjelp
- Tilrettelegging for måltider
             - smøring av tørrmat
             - varming av ferdig middag
- Maskinvasking av klær i hjemmet
- Sengeskift ved behov
- Vindusvask inntil 2 ganger pr. år
- Behjelpelig med å bestille matvarer
- Henting av ferdig middagsmat

Andre tjenester som er tilgjengelig for hjemmeboende:
- Kreftsykepleier
- Dagaktivitets tilbud
- Avlastnings/ korttidsopphold ved sykehjemmet
- Støttekontakt
- Omsorgslønn- søknad sendes av pårørende som utfører omsorg for sine nærmeste
- Trygghetsalarm
- Fysioterapi
- Tilpassing av hjelpemidler

Hva kan forventes av Meråker kommune:

- Respekt og forståelse for den som henvender seg om tjenester
- At taushetsplikten overholdes
- At det gis beskjed hvis det blir endring av tjenestedag
- Etter alle henvendelser blir det foretatt ett hjemmebesøk
- Alle som jobber i tjenesten har dokumentasjonsplikt. Dokumentasjonen blir gjort i et fagprogram
- Brukere har innsynsrett i egen journal

Hva forventer tjenesten:
- Tjeneste mottaker gir beskjed hvis han/hun er borte
- Respekt og forståelse for tjenesteyter
- At ankomst til bolig er framkommelig
- At rengjøringsmidler, vaskemaskin og støvsuger er i orden der slike oppgaver skal utføres.

Hvordan søke om hjemmetjenester:
- Telefonisk
- Skriftlig
- E-post
- Via omsorgsteamet

Hvem kan søke tjenester:
- Bruker selv
- Pårørende på vegne av bruker
- Lege på vegne av bruker
- Spesialisthelsetjenesten

Tannhelse:
Pasienter som mottar tjenester av hjemmesykepleien har rett til gratis tannbehandling

Tilgjengelighet av tjenestene:
Hjemmesykepleie- døgnvakt alle dager
Hjemmehjelp – utføres på hverdager

Meråker kommune
Hjemmetjenesten
7530 Meråker
Tlf. 74813200/ 74813301


e- post: postmottak@meraker.kommune.no


 
 

Oppdatert: 10.12.2018 14:53
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712