Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Enheter - Meråker menighet - Vedtekter for kirkegårdene i Meråker kommune
Hopp til hovedinnhold

Vedtekter for kirkegårdene i Meråker kommune

 Gitt i medhold av lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) §21.

​Vedtatt av Meråker menighetsråd den 25.01.2000

Godkjent av Nidaros bispedømmeråd den 26.04.2000
Opplysninger: §4, feste av gravsted, den betales for 10 år om gangen
.

 

 §1. Administrasjon
Kirkegården er underlagt menighetsrådets administrasjon og myndighetsområde. Kirkevergen har tilsyn med den daglige drift av kirkegården.
Kirkegårdsarbeideren tilviser graver.
 
§2. Kirkegårdstilhørighet
Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av kirkegårdene i kommunen, men fortrinnsvis den de sokner til. Dette gjelder også selv om avdøde har bodd i et annet sokn eller en annen kommune deler av livet.
 
§3. Feste av grav
Når kistegrav skal tas i bruk er det anledning til å feste grav ved side av og etter søknad til menighetsrådet en grav i tillegg når behovet tilsier det.
Når festetiden er over kan gravstedet festes for nye 20 år. Når det er gått 80 år etter siste gravlegging kan ikke festet fornyes uten etter spesielt samtykke fra menighetsrådet.
I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet inne 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkegården.
 
Dersom den ansvarlige eller festerens samtykke til bruk av grav ikke innhentes, kan menighetsrådet ta avgjørelse om gravlegging.
 
Fester plikter å melde adresseforandring.
 
§5. Grav og gravminne
Kirkegårdsbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging. Montering av gravminne kan skje så snart det er mulig etter gravlegging av kiste. I mellomtiden ordner kirkegården med et merke hvor avdødes navn settes på.
 
På nytt festet gravsted plasseres gravminne i bakkant av den graven som er tatt i bruk og blir stående der for godt.
 
§6. Plantefelt
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med marken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefelt.
Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.
Det er ikke anledning til å ramme inn graven eller deler av den med hekk eller andre døde materialer.
Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt stein kant som flukter med terrenget omkring.
 
§7. Plantemateriale
Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompost'èrbart.
 
§8. Stell av grav
Enhver gravfester eller ansvarshavende har rett og plikt til å stelle grav han har ansvaret for. Grav som ikke beplantes og stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller festeren. Hvis ikke skal plantefeltet tilsåes av kirkegårdsbetjeningen.
 
Meråker Blomsterfond kan besørge årlig planting på grav mot forskuddsvis betaling.
 
§9. Ro og orden
Kjøring på kirkegården bør bare foregå for uføretransport eller med kirkevergens samtykke.
Kirkegårdsfreden må ikke forstyrres ved lek eller annen støy. Hunder må holdes i bånd.
Etter arbeid på gravene må avfall fjernes og legges på anviste plasser. Redskaper tilhørende kirkegården skal settes tilbake på plass. alle som har graver plikter å rette seg etter pålegg fra kirkevergen.
 
Forøvrig gjelder gravferdsloven av 07.06.1996 nr. 32 og forskrift til gravferdsloven.
Oppdatert: 13.01.2011 11:43
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712