Varsel om oppstart av reguleringsendring for Kopperå

Varsel om oppstart av reguleringsendring for Kopperå

Iht. Pbl. §12-14 meldes oppstart av reguleringsendring av reguleringsplan for Kopperå (planid. 1998002).

HENSIKTEN

Hensikten med reguleringsendringen er å legge til hensynssoner i forbindelse med etablering av et hydrogenanlegg i Kopperå. I gjeldende reguleringsplan er området avsatt til industri, og tiltaket er da i tråd med planen. Med hensyn til omkringliggende bebyggelse / beboere, er det hensiktsmessig å få frem i plandokumentene konsekvensene av å etablere en slik industrivirksomhet. Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning.

 

MEDVIRKNING

Reguleringsendringen vil i prinsippet ikke endre eksisterende forhold som gjeldende reguleringsplaner åpner opp for. Endringen vil i utgangspunktet kun ta stilling til hensynssonene som et hydrogenanlegg krever. Eksisterende industri- og næringsvirksomheter innenfor Meråker næringspark har allerede vært en del av konseptutredningen av hydrogenanlegget, men vil være en viktig part i den videre planprosessen for å sikre at deres interesser er ivaretatt. 

Endringen benytter varslingsrutinene knyttet til begrenset høring, der berørte parter, grunneiere og naboer varsles direkte.

 

MERKNADER TIL PLANARBEIDET

Spørsmål og skriftlige kommentarer / merknader til varsel oppstart planarbeid rettes til:

Norconsult AS, avdeling Plan og Arkitektur, Klæbuveien 127B, 7031 TRONDHEIM

eller via e-post: adrian.barsten@norconsult.com

 

 

FRIST FOR INNSPILL: 26.08.2022