Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Storbrenna og Tjurrufat-myra i Fagerlia – Meråker kommune

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Storbrenna og Tjurrufat-myra i Fagerlia – Meråker kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det oppstart av reguleringsarbeid for deler av gnr./bnr. 13/2 og 49/1 i Fagerlia, Meråker kommune. Områdene er benevnt som eksisterende hytteområder i kommuneplanens arealdel. Områdene er ikke bebygd i dag. Forslagsstiller er Nordistu Litjkrokstad v/ Stefan Sagen og Eva Eilertsen.

Planforslaget er i tråd med arealformålet i kommuneplanens arealdel og vurderes ikke å komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. plan- og bygningsloven § 4-2. Beskrivelse av konsekvensene vil likevel inngå som en del av planbeskrivelsen.

   

Formålet med planen er å tilrettelegge for fritids- og nærings bebyggelse i tillegg til vei, fellesparkering, friområder og turdrag /løyper i samsvar med utarbeidet konseptbeskrivelse.

Konsept for utbygging er høy grad av landskapstilpasning, med tradisjonelle hyttetomter vest for Fagerliveien og mindre enheter for utleie og næringsdrift med fellesparkering øst for Fagerliveien. Intensjonen er at naturinngrep kan gjøres så skånsomt som mulig med lite miljøavtrykk.

  

Planarbeidet utføres av Norconsult AS i samarbeid med arkitektkontoret Helen og Hard. For innspill til eller opplysninger om planarbeidet kontaktes Norconsult AS v/arealplanlegger Pål S. Gauteplass tlf. 414 20 240 / e-post pal.gauteplass@norconsult.com

Frist for innspill til planarbeidet er 06.06.