Spørreundersøkelse "Hvordan kan Meråker kommune bli en bedre tilrettelegger for næringslivet i kommunen?"

Spørreundersøkelse "Hvordan kan Meråker kommune bli en bedre tilrettelegger for næringslivet i kommunen?"

Meråker kommune har ønsker og ambisjoner om å legge best mulig til rette for næringslivet i kommunen. I den forbindelse er kommunen avhengig av å få tilbakemelding fra politisk nivå, ansatte med jobb i relevante stillinger og næringslivet i kommunen med mål om å få bedre innsikt i arbeidet som gjøres inn mot næringslivet. Svarene på spørsmålene vil også være et viktig grunnlag for Næringsplan for Meråker kommune.

Spørreundersøkelsen inngår som del av oppfølging av pkt 11. i sak 103/2021 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025, der Kommunestyret ber kommunedirektøren om i første kvartal av 2022 gjennomføre brukerundersøkelser innen næring.

Spørsmålene som stilles er hentet fra Innovasjon Norge sitt verktøy Næringsvennlig kommune for kommuner som vil styrke sin funksjon som tilrettelegger og samarbeidspartner for lokalt næringsliv.

​Næringsvennlig kommune skal bidra til å løfte de kommunale tjenestene som tilbys til næringslivet. Dette innebærer at kommunen skal bli en bedre tilrettelegger og samarbeidspartner for lokalt næringsliv, både for utviklingen av enkeltbedrifter og nettverksamarbeid. Målet er å skape flere arbeidsplasser, økt lønnsomhet i bedriftene, samt styrke utviklingsevnen i næringslivet og kommunen.

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Næringsforeningen i Værnesregionen avdeling Meråker, og Bondelaget/landbruksnæringen i Meråker.

Det er Proneo AS som forestår den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen, og som oppsummerer svarene i en rapport til kommunen.

Svarene på spørsmålene er anonyme. Det tar ca. 5-10 minutter å svare på spørsmålene. Undersøkelsen må gjennomføres helt ut da svarene ikke lagres før den er sendt.

Noen innbyggere får tilsendt undersøkelsen direkte på mail. Vi ønsker kun et svar per person. En person kan derimot ha flere roller, og vil derfor kunne få undersøkelsen flere ganger. Man kan for eksempel være både ansatt og politiker eller andre kombinasjoner av roller. Man skal da svare en gang per rolle.

Dersom du ikke har fått tilsendt undersøkelsen, kan du gå inn på linkene under og gi din besvarelse. Husk å velg riktig link ut fra rollen du innehar.

Lykke til og takk for at du bidrar!

Meråker - En næringsvennlig kommune?  Spørsmål til politikere

Meråker - En næringsvennlig kommune? Spørsmål til ansatte

Meråker - En næringsvennlig kommune? Spørsmål til næringslivet

Svarfrist 15. mai.