Reguleringsplan Fagerlia felt 9 på høring og offentlig ettersyn

Reguleringsplan Fagerlia felt 9 på høring og offentlig ettersyn

Formannskapet har i møte den 17.01.2023, i PS sak 5/2023, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Fagerlia felt 9 (plan-ID: 2020002) ut til offentlig ettersyn og høring. Vedtaket er gjort i henhold til pbl. § 12-10.

Hovedhensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for fritidsboliger med tilhørende atkomstveier, ski inn/ski out og annen nødvendig infrastruktur på eiendommen gnr./bnr. 13/31. Planforslaget er en revidering av eksisterende reguleringsplan fra 2008 for Fagerlia felt 9. Planforslaget er utarbeidet etter dagens behov, samt gjeldende arealplaner og lovverk.

 

Merknader og/eller høringsuttalelser sendes kommunen innen 24.03.23.

Det er fint om digitale sendinger merkes med plannavn «Fagerlia felt 9» og/eller plan-ID 2020002. Kommunens kontaktinfo finnes her på hjemmesiden.

 

Du kan lese mer om planen, samt lese plandokumentene, her (lenke).