Pressemelding 20.04.20

Pressemelding 20.04.20

Situasjonsrapport fra Meråker kommune ang. korona-pandemien av 20.04.2020. Hittil er det fortsatt kun en person i kommunen som er påvist smittet.

Slik håndterer Meråker kommune korona-pandemien

Meråker kommune satte krisestab onsdag 11.mars, for å se på mulighetene til å redusere spredningen av Covid-19 viruset. Det ble besluttet i samråd med kommuneoverlege; Leif Edvard Vonen og kommunene i Værnesregionen, å stenge skoler og barnehager fra og med morgenen 12.mars. 

Følgende enheter ble vedtatt stengt: skoler, bibliotek, kulturskolen, barnehager, voksenopplæring, sykehjem, kantine, bibliotek, idrettshaller, samt rådhus for publikum, og alle arrangementer i nær framtid ble avlyst.

I første fasen av krisen hadde kriseledelsen møter to ganger om dagen, daglige møter med kommuneoverlegen i Værnesregionen, og i rådmannskollegiet, hvor hendelser/endringer ble utført på kort varsel. Det ble gjennomført daglige møter i kommunens kriseledelse, og disse blir gjennomført via teams. På disse møtene gjennomgår man status i kommunen, oppdatering, planlegging og iverksetting av nye tiltak med ansvarsfordeling.

Etter hvert som situasjonen har stabilisert seg og tiltakene som er innført er godt innarbeidet, har kommunens kriseledelse hatt møter to ganger per uke. Det er i tillegg møteaktivitet interkommunalt med grupper som samarbeider tett med kommuneoverlegen på rådmannsnivået, innen områdene helse, skole/oppvekst, beredskap og renhold. Der avholdes det møter flere ganger per uke med involverte ledere som samarbeider på tvers av kommunegrensene i Værnesregionen. Det er også møter med hovedtillitsvalgte/hovedverneombud to ganger per uke for å ivareta kommunens egne ansatte.

Kommunens ledelse er stolt over hvor godt de ansatte håndterer denne ekstraordinære og krevende situasjonen. Det er en fryd å se; ikke bare kriseledelsen, men i alle sektorer og tjenesteområder har ansatte kastet seg rundt før de nasjonale tiltakene ble satt i verk. Takket være denne snarrådige og enestående innsatsen, samt at befolkning og næringsliv i Meråker synes å følge helsemyndighetenes råd og anbefalinger lojalt, har vi kontroll på situasjonen i kommunen akkurat nå. Kriseledelsen opplever en stor trygghet i å vite at vi har en organisasjon med veldig mange dyktige medarbeidere. Gjennom samarbeid, innsats og samhold der vi viser raushet ovenfor hverandre har vi de beste forutsetninger for å håndtere det som måtte komme. 

Kommunen var så "godt forberedt" som overhodet mulig, da status pandemi ble erklært 12.03.2020

I forbindelse med situasjonen landet og verden kom i har kommunens fokus de siste ukene vært å hindre smitte og spredning av Covid-19 i befolkningen. Dette har vært gjort ved at det til og med 19. april har vært helt stengt ved følgende avdelinger i kommunen: 

 • Sykehjem
 • Søgardsjalet 1
 • Dagsenter
 • Kantine
 • Fysikalsk avdeling
 • Biblioteket
 • Skoler
 • Kulturskolen
 • Barnehager
 • Voksenopplæringen
 • Idrettshaller
 • Samfunnshus
 • Helsestasjon

Følgende avdelinger har vært stengt for besøkende/publikumskontakt:

 • Søgardsjale II
 • Legekontoret
 • Rådhuset
 • Brannstasjon
 • Renseanlegg
 • Grustak (drift av kommunale veier)

Hva skjer fra i dag, mandag 20.04.20

Regjeringen har besluttet å gjøre endringer i følgende tiltak: 

 • 20. april åpner landets barnehager. Informasjon om oppstart på Egga barnehage og Tollmoen barnehage er sendt til alle foreldre. Det er også tatt kontakt med foreldrene til hvert enkelt barn telefonisk for å uthøre om hvem som vil benytte seg av barnehageplassen for å best mulig kunne lage et godt tilbud til barna med gode smittevernhensyn.
 • 20. april vil det komme en faglig veileder fra Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet. Denne skal vi følge, slik at vi 27. april skal ta imot elever på 1. - 4.  trinn. SFO vil også åpne fra sammen dato.  Ambisjonen er at alle elever skal tilbake fysisk på skolen på en eller annen måte før sommeren. Informasjon om oppstart på Meråker skole vil bli sendt ut så snart dette er klart. Kommunen venter på den nasjonale veilederen for å se på hvilke krav det stilles til et forsvarlig skoletilbud med hensyn til smittevern. Skolen er godt i gang med å planlegge for åpningen og informasjon vil sendes ut til foreldre via Vigilo som er en direkte informasjonskanal fra skolen til foreldrene.
 • 27. april vil regjeringen gjenåpne videregående skole for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2, dersom det kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. 27. april vil universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. Meråker videregående skole vil ikke åpne fra denne dato da de ikke har yrkesfaglige studier ved skolen. 
 • 20. april kan helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, gjenoppta behandling under forutsetning av at det utarbeides en bransjestandard for smittevern. For Meråker vil dette si at en tar sikte på at fysikalsk avdelingen vil ta imot pasienter til vanlige timer fra mandag 27.april. treningsarealet vil imidlertid forbli stengt inntil videre.
 • 27. april kan frisører og virksomheter som er stengt av smittevernhensyn, åpnes igjen om de oppfyller krav om smitteverntiltak. Det samme gjelder for helsestasjon og skolehelsetjenesten.
 • 20. april oppheves forbudet mot å overnatte på hytta. Det generelle rådet fra myndighetene om å begrense fritidsreiser gjelder fortsatt. Meråker kommune vil henstille de som drar på hytta si til å vise aktsomhet. Ikke sett deg i situasjoner hvor du kan ha behov for helsehjelp eller hjelp fra andre offentlige hjelpeinstanser. Dette for at ikke tjenestene skal bli opptatte eller utsettes for smitte. Alle oppfordres ellers til å følge myndighetenes råd om smittevern. Tar man sine forholdsregler vil nok dette gå bra. Velkommen tilbake på hytta!
 • Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. 
 • Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.
 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges. Det vil blant annet si at maks fem personer kan trene sammen. 
 • Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen.
 • Sykehusene skal forberede for normal drift nå etter påske.
 • Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide for at kommunene gjenoppretter normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.
 • Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn.

Dersom du ønsker å lese mer om dette kan du gjøre det på helsenorge.no.

Kommunalt fokus framover

 • Følgende avdelinger prioriteres ved smitteutbrudd eller mange i karantene:

         -Legekontoret, sykehjemmet, hjemmetjenesten og omsorg funksjonshemmede. 

         -Sikring av kontinuitet på drift av vei, vann og avløp.

 • Det jobbes kontinuerlig med å anskaffe tilstrekkelig med smittevernutstyr til ansatte.
 • Ansatte er delt inn i faste skift eller avdelinger holdes adskilt (der det er mulig). 
 • Det jobbes med gjenåpningen av barnehagene som skjer i dag. Det arbeides videre med å trygge både barn, ansatte og foreldre. Våre nasjonale myndigheter og eksperter sier at dette er trygt og kommunens rolle blir å legge til rette med opplæring, prosedyrer og informasjon slik at alt legges til rette for at oppstarten og tilbudet videre vil oppleves og være slik for de som sender barna i barnehagen. 
 • Det jobbes etter den samme modellen for gjenåpning av skolen for barn fra 1. – 4. trinn gjeldende fra 27.4.20. Her er det mye som skal planlegges i forhold til gruppestørrelser, aktiviteter, undervisning, nok personell, skoleskyss, informasjon og kommunikasjon med foreldre. I tillegg skal det fremdeles planlegges for undervisningen til barn fra 5. trinn og oppover. Det legges opp til en langsiktig planlegging og gjennomføring av undervisning på ulike digitale plattformer på grunnskolen og i voksenopplæringa. Det oppfordres til å ha en «normal» skolehverdag, hvor alle er i digital kontakt med sine elever hver dag.
 • Kommunen har et opprettet et eget tverrfaglig team, som løpende skal vurdere om hvilke barn som skal/bør ha ekstra oppfølging. (Sektorsjef, barnevernsleder, PPT-leder, helsesykepleier, rektor, inspektør, styrere og sosiallærer). Der hvor begge foreldre/foresatte har en samfunnskritisk funksjon, er det opprettet et tilbud til de barn som trenger barnepass.
 • Barn med særskilte spesialpedagogiske behov og /eller særskilte omsorgsbehov vil ha et opplæringstilbud også på trinnene 5.-10 trinn.
 • Hele kommunens kriseledelse er operativ hver dag (13 ansatte). Med flere ukentlige møter.
 • Kommunalt ansatte er oppfordret til å ha hjemmekontor, etterhvert vil ansatte gradvis nå komme tilbake på kontorene sine. Inntil ny beskjed foreligger vil derimot rådhuset fortsatt være stengt for direkte publikumskontakt. Vi oppfordrer derimot alle som trenger hjelp eller bistand til å kontakte oss på telefon eller mail. Sentralbordet er betjent alle hverdager.
 •  Ordfører har primært valgt å være på rådhuset med bevisstgjøring på strenge smitteverntiltak. Konstituert kommunedirektør og ledergruppen er også vekselvis tilgjengelig på rådhuset i kombinasjon med hjemmekontor.
 • Kommunen har lagt inn i sine planer en forventet utvikling av flere som kan/kommer til å bli smittet, og et framtidscenario som kan bety at mange ansatte kan bli fraværende fra jobb grunnet karantene og sykdom. Denne planleggingen fortsetter selv om samfunnet nå åpnes for mer normal drift. Det tas høyde for at kommunen vil oppleve at flere vil bli smittet av viruset.
 • Kulturskolen har opprettet undervisningstilbud til alle elever, de aller fleste på teams eller facetime.
 • I dag(20.04) vil ordføreren og kommunedirektøren ha et nettmøte kl. 15.00. Det vil her bli mulighet til å stille spørsmål, og det er spesielt hyggelig hvis dere oppfordrer barn og unge til å sende inn henvendelser. Dette gjelder ikke bare «koronaspørsmål».
 • Fra kulturelt hold vil det være en «kaffeprat» hver torsdag kl. 19.00 med ulike inviterte gjester. Sendes via face.
 • Kommunen med leder i 17.mai komiteen v/leder Kjell Morten Bjørnås vil legge ut programmet, så snart dette er klart. Det blir ikke ordinært 17.mai tog- men vi skal feire 17.mai.
 • Kultur er viktigere enn noen gang, og i dag kan dere se etter teaterbussen «Blåmåka».
 • Biblioteket vil ha tilbud om «take-away» fram til 25.april. 
 • Mange lurer på om vi skal arrangere 63 grader nord og superuka i år, (og kanskje er det viktigere enn noen gang- at vi har et tilbud til våre barn fra 1.-7 trinn). Vi skal prøve så godt vi kan, slik at vi kan ha et tilbud. Informasjon vil komme, etter at det har kommet sentrale føringer. Vi har fortsatt trua😊
 • Kanskje får vi til «drive-in» kino også?

Korona og kommuneøkonomien

Økte utgifter og reduserte inntekter 

Hva som blir de langsiktige konsekvensene av koronakrisen for kommuneøkonomien, er ennå vanskelig å si, men det store bildet er at utgiftene vil øke og inntektene minke.

Størrelsen på beløpene vil avhenge av hvor lang krisen blir. Permitteringer, konkurser, større arbeidsledighet og tiltak som reduserer generelle skatteutgifter vil umiddelbart føre til reduserte skatteinntekter for kommunen.  KS anslår per 14. april at kommunene vil få ekstrautgifter og inntektsbortfall på 12–16 milliarder kroner, mens fylkeskommunene ut fra anslag per 27. mars få ekstrautgifter og inntektsbortfall på 2,5–3 milliarder kroner. Tapte skatteinntekter er beregnet til mellom 6,5 til 7,0 milliarder. Uten at vi har finregnet på det kan dette bety en endring i Meråker kommunes økonomiske rammer i størrelsesorden 6-9 millioner kr for 2020. Da er ikke reduserte inntekter til barnehage/SFO som kompenseres inkludert.

Skjønnsmidler og redusert arbeidsgiveravgift

For kommunene er det kommet få konkrete tiltak som direkte er knyttet til kommuneøkonomien.  

 • Det er besluttet at foreldre ikke skal betale for barnehage og SFO i perioden det er stengt, og kommunenes inntektstap skal kompenseres.
 • Det er bevilget ekstra skjønnsmidler til kommune-Norge. Trøndelag har fått en økning i skjønnsrammen på grunn av koronautbruddet på 17,464 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til tidligere ekstrabevilgning i mars, og økningen totalt er på om lag 35 millioner kroner ekstra for Trøndelag. Hvordan dette fordeles eller kan omsøkes er enda ikke klart.
 • Redusert arbeidsgiveravgift for Meråker kommune vil bety en besparelse på 750 000 kr.

Økte utgifter for kommunen grunnet koronaviruset vil være ekstra utgifter til økt behov for personal, (spesielt innen helse og renhold). Ekstra utgifter til smittevernutstyr, medisinskteknisk utstyr, samt økte utgifter til sosialhjelp m.m.

Samtidig er det kommet klare signaler på at kommunene skal kompenseres for urimelige virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med håndteringen av smittesituasjonen og endret økonomisk utvikling siden vedtatt statsbudsjett. Hvordan detaljene i dette blir vil vi sannsynligvis ikke få svar på før 13.mai da revidert nasjonalbudsjett sammen med kommuneproposisjonen 2021 legges fram.

Ordføreren og konstituert kommunedirektør ønsker å minne om de fire hold-reglene

 1. Hold deg ren på hendene, unngå å forurense hendene ved å ta på andre mennesker og gjenstander ute, unngå å ta deg i ansiktet og vask overflater som mange tar på.
 2. Hold deg hjemme hvis du får symptomer som kan skyldes covid-19, uansett hvor du har vært; testing er ikke nødvendig.
 3. Hold avstand til andre, jobb hjemmefra hvis du kan, unngå forsamlinger.
 4. Hold kontakt med dine eldre slektninger og eldre venner som er mer utsatt for alvorlig sykdom; hjelp dem hvis de ikke ønsker å gå ut.

Ordfører og konstituert kommunedirektør ønsker avslutningsvis å rette en takk til alle som står på og jobber for at vi sammen skal få dette til. Vi vil rette en stor takk til alle våre kollegaer i kommunen for den innsatsen de gjør og måten de takler denne krevende situasjonen på. Vi vil ikke minst takke frivilligheten og næringslivet, samt øvrige innbyggere/hyttefolk. Det er med stolthet å se hvordan alle bidrar i samfunnsdugnaden.

Vi er glade for at alle gjør så godt de kan😊

Vi oppfordrer kommunens innbyggere til å følge med på informasjon som blir lagt ut på kommunens hjemmeside og facebook-side. Ansatte oppfordres til å følge med på e-post for informasjon fra sine ledere samt på kommunens intranett.

STÅ PÅ OG FØLG MYNDIGHETENES RÅD OG ANBEFALINGER

Det vil bli bra igjen!

Mediekontakt

Ordfører Kjersti Kjenes
Telefon: 957 06 755

Kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen
Telefon: 915 10 792