Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12 har Meråker kommunestyre i møte 13.12.2021, vedtatt følgende reguleringsplaner med tilhørende plankart, bestemmelse og beskrivelse; saknr 100/21 Reguleringsplan Steinfjellet II planid 2017008

Vedtaket kan påklages til stadsforvalteren. Eventuelle klager sendes til Meråker kommune, postmottak@meraker.kommune.no innen 3 – tre –uker fra kunngjøringsdato. Merk klagen med plan ID for berørt plan.

Planbeskrivelse Steinfjellet II (PDF, 6 MB)

Planbestemmelser Steinfjellet II (PDF, 117 kB)

Plankart Steinfjellet II (PDF, 635 kB)

Vedtak KS Steinfjellet II (PDF, 2 MB)