Kunngjøring av igangsetting av arbeidet med kommuneplanens arealdel, og høring av planprogrammet kommuneplanens arealdel

Kunngjøring av igangsetting av arbeidet med kommuneplanens arealdel, og høring av planprogrammet kommuneplanens arealdel

Meråker kommune har igangsatt arbeidet med kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel er den store planen for hele kommunen som bestemmer hva arealene i kommunen kan brukes til de neste tolv årene.

Arealdelen skal skape rom for framtidens utvikling i kommunen, og den er kommunens viktigste styringsredskap for all arealplanlegging og utbygging.

Planprogrammet handler om hvordan arbeidet med kommuneplanens arealdel er tenkt gjennomført. Her beskrives mål for planen, gjeldende føringer, tema som skal vurderes i planen og hva som skal konsekvensutredes.

 

Folkemøter

I løpet av våren 2022 skal Meråker kommune gjennomføre folkemøter i hver del av kommunen. Disse vil bli annonsert i aviser, på kommunens nettsider og på sosiale medier. I disse møtene vil det bli presentasjoner om planprogrammet, planarbeidet, muligheter for spørsmål og det vil åpnes for innspill.

Gode ideer og andre innkomne innspill vil sammen med øvrige føringer for planarbeidet, bli lagt til grunn for det videre arbeidet med arealdelen.

Det vil bli avholdt et informasjonsmøte om planprogrammet på Samfunnshuset 16. mars klokken 19-21. Dette møtet vil også strømmes via Teams.

 

Vedlagte saksdokumenter:

Særutskrift KPA 2024-2036 Planprogram Høringsversjon Januar 2022 (PDF, 129 kB)

Høringsbrev - Planprogram for kommuneplanens arealdel 2024 - 2036, Meråker kommune (PDF, 211 kB)

Planprogrammet - KPA 2024-2036 Høringsutgave februar 2022 (PDF, 4 MB)

 

Høring og innspill – offentlig ettersyn

Når det er laget et planprogram, skal dette sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. I forbindelse med høringen av planprogrammet ønsker vi særlig innspill på:

· Innholdet i planprogrammet

· Arealformål i ny arealdel

· Andre konkrete innspill på viktige hensyn og bestemmelser i ny arealdel

Kontaktinformasjon

Meråker kommune

Rådhusgata 7

7530 Meråker

Epost: postmottak@meraker.kommune.no

 

Du kan levere eventuelle innspill og tiltak på rådhuset. Husk å oppgi saksreferanse, gjerne merket med «Innspill til planprogram kommuneplanens arealdel», dersom innspill sendes per e-post. Vi ber også om at du oppgir adressen og legger ved kartutsnitt som viser hvor tiltaket ønskes etablert.

Husk å skrive kontaktinformasjon, slik at vi kan ta kontakt hvis detaljer er uklart. Spørsmål kan rettes til Rådhuset eller til kommunens arealplanlegger, Ingunn Salberg Jensen, på 934 46 814 eller ingunn.salberg.jensen@meraker.kommune.no

Høringsfrist er 24. juni 2022