Informasjon til utenbygdsboende om bruk av egen hytte

Informasjon til utenbygdsboende om bruk av egen hytte

Meråker kommune viser til § 5 i Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 (FOR-2020-03-15-294). Denne forskriften gjelder i første omgang til 3. april 2020.

Kommunene har ikke dispensasjonsadgang

Kommunene har ikke adgang til å gi dispensasjon. Det oppfordres derfor om at hyttebeboere ikke tar kontakt med kommunen for å kreve unntak. Unntakene fremkommer tydelig i forskriften. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader tillates. Meråker kommune oppfordrer folk til å engasjere lokalt bosatte personer til å utføre slikt arbeid og tilsyn.  

 

Hvis du selv vurderer din forespørsel til å være strengt nødvendig, og som ikke kan løses via lokalt bosatte personer, henstiller Meråker kommune på det sterkeste til at du ivaretar smittevernet fra du reiser fra fast bopel til du returnerer. Utføring av strengt nødvendig vedlikehold gir ikke hjemmel til overnatting. 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-hytteforbud/id2694262/