Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Aktuelt - Oppfordring til skogeiere, sjekk plantefeltene
Hopp til hovedinnhold

Oppfordring til skogeiere, sjekk plantefeltene

 En stikkprøvekontroll viser at rundt 20 prosent av hogstarealet fra 2013 har for få planter for å oppfylle skogloven. Samtidig viser kontrollen at et nesten like stort areal har en plantetetthet som ligger under det som er anbefalt.

Tallene kommer fram i en stikkprøvekontroll som kommunene utfører årlig. Basert på kontrollene mener Fylkesmannen det er behov for suppleringsplanting.  Innen tre år etter hogst er skogeier pliktig til å gjennomføre tiltak for å sikre tilfredsstillende foryngelse.

To skadetyper dominerer
Fylkesmannen konstaterte i 2016 at det spesielt er to skadetyper som har forårsaket skade på mange småplanter de siste årene. Det er gransnutebille og såkalt frosttørke. Gransnutebillen foretar et næringsgnag på barken til små granplanter. Planten tørker ut og dør dersom gnaget er stort, men kan overleve ved mindre gnag. Gransnutebilleskadene forekommer i hele fylket, men det er stor variasjon fra hogstflate til hogstflate. Noen steder var ingen planter angrepet, mens i de verste feltene var over 30 prosent av plantene skadet. «Frosttørke» er et nytt fenomen vi har observert de siste årene som følge av lite snø kombinert med vind som tørker ut plantene om vinteren. Denne skadetypen forekommer i lavlandet der det ikke ligger snø som beskytter plantene i vintermånedene. Flere felter hadde slike skader på 15-20 prosent av granplantene. 

Sjekk plantefeltene nå før det blir grønt
Det er nå riktig tid for å sjekke plantefeltene.  Det er lett å se hvor mange granplanter som har overlevd før gress og annen vegetasjon vokser fram utover sommeren. Ettersom variasjon i skader er så stor fra plantefelt til plantefelt, er det vanskelig å forutse hvor det er store skader. Fylkesmannen oppfordrer skogeierne til å se over plantefeltene fra de to-tre siste årene nå når snøen smelter. Der det er behov, ber vi skogeier sørge for suppleringsplanting.

Nytt klimatilskudd til suppleringsplanting
Kommunene i Nord-Trøndelag forvalter og yter ordinært tilskudd til suppleringsplanting. I tillegg har det kommet et nytt klimatilskudd til suppleringsplanting. Det nye klimatilskuddet har kommet fordi riktig tetthet i plantefeltene har en klimaeffekt som følge av økt binding av CO2. Resterende beløp kan dekkes med skogfond med skattefordel. Det er med andre ord svært gode økonomiske betingelser for suppleringsplanting. Fylkesmannen oppfordrer skogeierne til å ta kontakt med kommunens skogansvarlig for informasjon om muligheter for tilskudd til suppleringsplantingen.

Har man plikt til å suppleringsplante?
Dersom planteantallet i plantefeltet er lavere enn lovlige plantetall i Forskrift om bærekraftig skogbruk, er ikke foryngelsesplikten oppfylt og skogeier har plikt til å suppleringsplante.  Dersom plantetallet er under anbefalt plantetall, men over minste lovlige plantetall, er man ikke pliktig til å supplere, men supplering anbefales for å utnytte produksjonsmulighetene i skogen.

Er det planter å få tak i?
Den lokale skogplanteskolen i Trøndelag har planter tilgjengelig for supplering i vår. Alle tømmerkjøperne i Trøndelag tar på seg suppleringsplanting og utfører slike oppdrag på bestilling. 

Oppdatert: 24.04.2017 09:57
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712