Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Nedgravde oljetanker - regelverk - rutiner i Meråker kommune
Hopp til hovedinnhold

Nedgravde oljetanker - regelverk - rutiner i Meråker kommune

 Meråker kommune skal registrere alle nedgravde oljetanker i kommunen. Vi starter nå en registering, og ber alle som har nedgravde oljetanker om å registrere sin/sine nedgravde oljetanker.

​Eier av en oljetank er ansvarlig for at tanken og/eller rørsystemet ikke lekker. Lekkasjer som skader naturen eller naboens eiendom er tankeier sitt ansvar. Opprydding etter oljelekkasjer kan medføre betydelige kostnader. Det er viktig å kontrollere egen tank for å forebygge utslipp, og å fjerne eller tømme tanker som tas ut av bruk.

Regelverk og kommunens myndighet:
Forurensingsloven gir eiere av oljetanker ansvaret for den forurensingen eventuelt en tank medfører. Dette gjelder alle oljetanker uansett størrelse. Forurensingsforskriften kapittel 1 (Forskrift om begrensing av forurensing) fastsetter bestemmelser om tiltak for å begrense risiko for lekkasje fra nedgravde oljetanker.

Meråker kommune har vedtatt lokal forskrift for nedgravde oljetanker (FOR-2014-09-29-1290):

§ 1. Geografisk virkeområde
    Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning (forurensingsforskriften) gjelder for hele Meråker kommune.

§ 2. Tankstørrelse
    Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning (forurensingsforskriften) gjelder for alle nedgravde oljetanker uavhengig av størrelse.

§ 3. Ikrafttredelse
    Denne forskrift trer i kraft straks.


I Meråker kommune er det sektor for kommunal utvikling som er tilsynsmyndighet for nedgravde oljetanker.

Det er meldeplikt for alle nedgravde oljetanker. Meråker kommune skal ha oversikt over alle nedgravde oljetanker i kommunen, uansett størrelse og hvor i kommunen de befinner seg.

Da kommunen tidligere ikke har hatt myndighet etter forurensingsforskrift § 1-9, angående meldeplikt for nedgravde oljetanker har det ikke vært gjennomført systematisk kartlegging av nedgravde oljetanker i kommunen. Ved at kommunen nå gjennom forskrift har rollen som myndighet, skal kommunen kartlegge alle nedgravde oljetanker i kommunen.

Kommunen oppfordrer innbyggere, bedrifter og hytteeiere i kommunen som har nedgravde oljetanker om å melde inn sine oljetanker via skjema som kan skrives ut fra kommunens hjemmesider (www.meraker.kommune.no), eller hentes på rådhuset.

Nyinstallering av nedgravde oljetanker krever fullstendig søknad om byggetillatelse.

Tanker som tas ut, eller er tatt ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Kommunen kan gi tillatelse til at tanker som tas permanent ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving. Blir en nedgravd oljetank tatt ut av bruk, skal den ansvarlige gi skriftlig melding om dette til kommunen.

Annen informasjon angående nedgravde oljetanker:
Nedgravde oljetanker skal kontrolleres og skiftes ut eller repareres før oljelekkasje oppstår.

Utfasing av oljefyring. Stortinget har bedt regjeringen om å innføre forbud mot fyring med fossil olje i husholdningen i 2020.

Enova (www.enova.no) gir veiledning og råd om utskiftning til mer en miljøvennlig oppvarming av boligen din. Det gis støtte til utskifting av oljefyring.

Akutt forurensing ved oljelekkasje skal meldes til tlf. 110 (brann).

Noen aktuelle firma som kan kontaktes ved skadebegrensning, tømming, utskifting eller fjerning av nedgravde oljetanker er:
- Børstad Transport AS, Tlf.: 74 83 40 00
- Veglo Miljøservice AS, Tlf.: 74 82 95 10
- Norsk Gjenvinning AS, Tlf.: 09700


Har du spørsmål om oljetanker kan du ta kontakt med Meråker kommune, Sektor for kommunal utvikling, Tlf.: 74 81 32 20 / 74 81 32 22Meråker kommune
Sektor for kommunal utvikling
Oppdatert: 04.05.2015 09:25
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712