Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Varsel om oppstart av arbeidet med utarbeiding av kommunal forskrift for etablering av snøscooterløyper i Meråker
Hopp til hovedinnhold

Varsel om oppstart av arbeidet med utarbeiding av kommunal forskrift for etablering av snøscooterløyper i Meråker

 Med hjemmel i forvaltningsloven kap VII og vedtak i Meråker kommunestyre den 29.03.16 (K-sak 40/16) varsles oppstart av arbeidet med kommunal forskrift for kjøring med snøscooter langs nærmere kartfestede traséer(snøscooterløyper) i Meråker.

Lovgrunnlag:
Begge med tilføyelser 19.06. 2015.

Det vises også til merknader til forskriften datert 19.06.2015 (se siste sidene under forskriften). 

Etablering av snøscooterløyper, kan ikke skje uten at grunneier tillater kjøring på sin grunn, dvs. kommunen kan ikke vedta snøscooterløyper uten at grunneier har gitt sitt samtykke.

Forskriften skal ikke bare fastsette traséene, men også bestemmelser vedrørende bruken av disse.  Det vises til FOR-1988-05-15-356 - Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 4a.
  • ​​Løypene skal fastsettes i eget kart. Løypene skal vises i kartet til kommuneplanens arealdel. 
  • Kommunestyret skal i forskrift gi bestemmelser om bruken av løypene, herunder om kjørefart og kjøretider. 
  • Det kan i bestemmelsene fastsettes krav om brukerbetaling til dekning av kostnader for drift av løypene.
  • Det er ellers bestemmelser for de hensyn som skal tas og legges til grunn ved en eventuell etablering.

Sammendrag av arbeidet frem til nå
  • 29 mars 2016 - Vedtak kommunestyre sak 40/16, framdriftsplan snøscooterløyper.
  • 20 juni 2016 - Vedtak kommunestyre sak 64/16, Valg av arbeidsgruppe for etablering av snøscooterløyper i Meråker. 
  • 31 august 2016 - Oppstartmøte med intresseorganisasjoner og valg av representanter til arbeidsgruppe.
  • Høsten 2016 - 3 møter i arbeidsgruppen, møtereferatene er kunngjort på kommunens hjemmeside.
Oppstartsperioden er på 4 uker. 
Frist for innspill/uttalelser til arbeidet med forskriften: 1. desember 2016.
Innspill sendes til postmottak@meraker.kommune.no

Endelig forslag til kommunal forskrift for snøscooterløyper i Meråker vil etter planen bli lagt ut til høring i slutten av desember 2016.


Oppdatert: 02.11.2016 10:42
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712