Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Høring på kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Meråker kommune
Hopp til hovedinnhold

Høring på kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Meråker kommune

 Høringsfrist 15. april 2016

​Komité for kommunal utvikling har i møte 02.03. 2016 i sak 11/16 vedtatt å legge forslag til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Meråker kommune ut på høring.

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet i Meråker kommune. Metoden vil kunne bidra til å oppnå det nasjonale målet om å sikre befolkningen mulighet til å drive et variert friluftsliv både i nærmiljø og naturen for øvrig.

Kartleggingen er forankret i Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv og Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder, begge framlagt av regjeringen i 2013. Her er det et mål at flest mulig av landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftslivsområder innen 2018. Kartleggingen og verdsettingen av friluftslivsområder er en interessekartlegging og ikke båndlegging.

For å hjelpe kommunene i arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsliv har Miljødirektoratet utviklet en veileder for dette arbeidet, M98-2013: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder; http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene i Meråker kommune består av et kart og en områdebeskrivelse.

Kartlegging og verdsetting av friluftslivet i Meråker kommune består av et kart hvor svært viktige, viktige og registrerte friluftsområder er registrert. De svært viktige er tegnet inn med rød raster, viktige friluftsområder med gul raster/streker og registrerte med blått. I Meråker bedrives friluftsliv over store deler av kommunen, så resten av kommunens LNF områder er friluftsområder (gjennomsiktig grønn raster).
Videre består kartleggingen av en områdebeskrivelse for de svært viktige -, viktige - og registrerte friluftslivsområder. Områdene er nummerert, hvor nummeret er satt inn i kartet. Områdebeskrivelsen er en kort informasjon om friluftslivets bruk av områdene, herunder spesielle kvaliteter, tilrettelegging og brukerfrekvens på årstid. Begrepet «framtidig utviklingsområde»/FUO er viktig å merke seg, da det signaliserer kommunens forventning om framtidige behov for fortetting, større ferdsel, flere parkeringsplasser, økt aktivitet, kommersiell handel osv.

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Meråker kommune er en åpen høring der alle kan komme med innspill. Høringsfrist er 15. april 2016.Innspill til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Meråker kommune sendes til:
Meråker kommune
7530 Meråker
eller på e-post:
postmottak@meraker.kommune.noMerk innspillet med kartlegging av friluftslivsområder

Oppdatert: 07.03.2016 16:05
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712