Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for hyttefelt 4.2 i Fagerlia
Hopp til hovedinnhold

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for hyttefelt 4.2 i Fagerlia

 I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av planarbeid for felt 4.2 og H1 i Fagerlia, eiendom 49/1, Meråker kommune. Forslagstiller er AS Meraker Brug.

Innholdet i detaljreguleringsplanen vil i grove trekk være i samsvar med kommuneplanens arealdel vedtatt i 2015 og flatereguleringsplan for øvre del av Fagerlia vedtatt i 2007.

Planen utarbeides som detalj-reguleringsplan. Planarbeidet er vurdert til ikke å komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. pbl § 4-2.

Formålet med reguleringsplanen er å regulere nye tomter for fritidsboliger inkl. adkomstveger og friområder/grøntstruktur.

Planen vil omfatte det som i vedtatt flatereguleringsplan er angitt som F.4.2. I tillegg inkluderes området regulert til «Herberge/bevertning» H1 (varmestue/kafe for skisenteret) og resten av område K1 (kombinert formål). Arealene regulert til friluftsformål mellom byggeområdene og øvre ​del av Fagerlivegen inkluderes også i planområdet.

Det vil i planarbeidet bli gjort en ny vurdering av hva som er hensiktsmessig avgrensing av arealformål innenfor området. Intensjonen er å ta i bruk større deler av området til fritidsbebyggelse med relativt høy utnyttelse. Det vil bli lagt vekt på å finne gode løsninger for turdrag og ski-inn/ ski-ut til og fra og gjennom området. Skisenterets framtidige behov for å utvikle tilbudet med varmestue/kafe/butikk/utleie vil bli ivaretatt. 

Hovedatkomst til feltet vil bli fra Fagerlivegen på nordsiden og ned i feltet
For evt. innspill til eller opplysninger om reguleringsplanen kontaktes Norconsult AS v/ arealplanlegger Pål S Gauteplass tlf. 414 20 240 / e-post: pasga@norconsult.no eller AS Meraker Brug v/ Jakob Haugen tlf. 99 23 25 33 / e-post: jakob@merakerbrug.no 

Ytterligere info om Fagerlia Hyttefelt se www.merakerbrug.no eller www.opplevfagerlia.no 

Frist for innspill til planarbeidet er 25.08.2017.


Oppdatert: 29.06.2017 15:41
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712