Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan Nustadsenteret II
Hopp til hovedinnhold

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan Nustadsenteret II

 I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med ny detaljregulering av Nustadsenteret i Meråker sentrum. Planforslaget utarbeides av Plankontoret på oppdrag fra Handelseiendom Meråker AS.

Planområdet ligger i Meråker sentrum, vest for E14.  Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny forretningsbebyggelse med tilhørende trafikk-/parkeringsløsning og utearealer. Avgrensning av planområdet er vist på baksida av dette brevet.

 

Planstatus 

I områderegulering Meråker sentrum (vedtatt 2013) er planområdet hovedsakelig regulert til sentrumsformål (felt S5) og trafikk- og torgområde (felt o_T1). Sistnevnte område skal ifølge planen nyttes til felles atkomst, parkeringsområde og torgområde for sentrum.

 

Det ble i 2014 vedtatt en detaljreguleringsplan for Nustadsenteret som la opp til etablering av boliger med tilhørende utearealer. Ut fra at det ikke lenger er aktuelt å etablere boliger i området, samt at området må sikres gode atkomst- og parkeringsforhold, forutsettes området regulert på nytt slik at planen vedtatt i 2015 erstattes av en ny plan for området.

 

Utredningsbehov

Planarbeidet vil i hovedsak være i tråd med formål i kommuneplanens arealdel og vedtatt områderegulering for sentrum, og Meråker kommune har avgjort at det ikke kreves konsekvensutredning av planforslaget.  I planbeskrivelsen vil virkninger av planforslaget bli beskrevet ut fra foreliggende kunnskap. Planen skal legge opp til utbygging, og utløser dermed krav om risiko- og sårbarhetsanalyse.

 

Innspill til planarbeidet sendes innen 16.11.17 til:

post@plankontoret.net eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Plankontoret ved Leif Conradi Skorem tlf 72 42 81 67 , eller Handelseiendom Meråker AS v/ Chris Lillejord, tlf. 911 16 685.​


Vedlegg: Avgrensning.jpgAvgrensning.jpg

Oppdatert: 19.10.2017 14:12
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712