Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Høring av kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker kommune
Hopp til hovedinnhold

Høring av kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker kommune

 Høringsfrist 03.01. 2014.

​I henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt (FOR-2012-02-10 nr. 134) § 3 skal kommunen vedta målsettinger for utvikling av bestandene elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på artene.

Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane.

Den kommunale forvaltningen av hjorteviltet bygger på naturmangfoldloven og viltloven;
- Viltet og viltets leveområde skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.
- Innenfor denne rammen kan viltproduksjon høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.

Innspill og merknader til målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker kommune kan sendes til Meråker kommune, 7530 Meråker eller på e-post til postmottak@meraker.kommune.no innen 03.01.2014.

For spørsmål kontakt Meråker kommune ved utmarkskonsulent Anne Haneborg.

Særutskrift, vedtak i KKU

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker kommune

Oppdatert: 22.11.2013 14:52
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712