Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Eiendomsskatt - Informasjon
Hopp til hovedinnhold

Eiendomsskatt - Informasjon

 Kommunestyret i Meråker vedtok i sak 105/16 at det skal skrives ut eiendomsskatt på alle eiendommer for 2017 iht. til eiendomsskattelovens § 3 a).

Slik beregnes eiendomsskatten
Det er lov om eiendomsskatt som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt. Loven sier at eiendommens takstverdi skal settes til det beløp som eiendommen antas å kunne omsettes for ved fritt salg. Eiendomsskattegrunnlaget er 100 % av eiendommens takst.

Eiendomsskattevedtekter for Meråker kommune.pdf beskriver fremgangsmåten ved taksering/klagebehandling.

Om modellen for boligtakseringen

Eiendomsskattelovens § 8A-2 sier at eiendomsskattetaksten skal settes til det beløpet som det kan forventes at eiendommen kan selges for ved fritt salg. I praksis vil en rekke faktorer påvirke salgsprisen. Taksten er utført som en sjablongtaksering. Det vil si at taksten fremkommer som et resultat av kvadratmeterpris (x) fakta (x) skjønn, hvor det er tatt hensyn til beliggenhet, bygningstyper, arealer og andre faktorer som beviselig påvirker salgsprisen. Det er utført utvendig besiktigelse av boligene, hvor de er tatt forsiktig hensyn til utvendig tilstand og standard. 

Se i dokumentet Rammer og retningslinjer Meråker kommune m kartvedlegg.pdf om nærmere beskrivelse om hvordan selve takseringen gjøres.
Med skattseddelen blir det også vedlagt et orienteringsbrev som forklarer hvordan takstverdi på eiendommen framkommer. Informasjonsbrev til eiere.pdf
For beregning av areal på bygninger er NS 3940 lagt til grunn. NS 3940 eiendomsskatt-arealberegning.pdf.

Skattesatser

Skattesatsene er med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 differensiert for ulike typer eiendom.
  • For boliger og fritidseiendommer er skattesatsen 2,0 promille (2/1000) av eiendomsskattetaksten.
  • For Verk og bruk og Næringseiendommer er skattesatsen 7,0 promille (7/1000) av eiendomsskattetaksten.
Eiendomsskattelister

Eiendomsskattelistene legges ut til offentlig ettersyn i kommunens infotorg innen 1. mars hvert år. Listen er offentlig i minst tre uker.

Klage på eiendomsskattegrunnlag​

Klagefristen er seks uker etter at eiendomsskattelisten legges ut.

Det kan klages hvert år, forutsatt at det ikke er klaget på samme forhold tidligere. Av klagen må det klart fremgå hva det klages på i taksten.

Selv om det klages, må faktura betales. Fører klagen til nedsettelse, blir overskytende beløp tilbakebetalt.

Klagen må være skriftlig og kan sendes i post til Meråker kommune, Eiendomsskattekontoret, 7530 Meråker, eventuelt på e-post til postmottak@meraker.kommune.no.
Klagefristen for 2017 utløper den 12. april.

Betaling av eiendomsskatt

Det er grunneier/fester som er ansvarlig for betaling av eiendomsskatten. Eiendomsskatten faktureres sammen med de øvrige kommunale avgiftene. 

Skatteseddelen som blir sendt ut før 1. mars hvert år og er ikke faktura for eiendomsskatten.

Faktura blir sendt ut to ganger i året, med forfall ca. 1. april og 1. oktober.

På eiendommer med flere eiere er det viktig at regningsmottakeren orienterer de andre om eiendomsskattetaksten og skatteberegningen. Eierne må bli enige om fordelingen av skatten seg imellom.

Klager du på eiendomsskatten må likevel tilsendt faktura betales. Får du medhold i klagen blir eventuelt overskytende beløp tilbakebetalt.

Ved kjøp og salg av eiendom hjelper megler til med å fordele eiendomsskatten mellom partene.

Tinglyste eierskifter blir automatisk oppdatert. Det tar ca. 3 – 4 uker før vi har opplysninger om ny tinglyst eier.

Klageperioden er 6 uker fra utsendelsen av eiendomsskatteseddelen, ca. 1. mars hvert år. Eierskifte som skjer etter utløpet av klagefristen gir ikke den nye eieren noen forlenget rett til å klage. Dette er ikke til hinder for at beregningsfeil, skrivefeil, feil antall boenheter og lignende kan rettes senere, jf. eiendomsskattelovens § 17. Den nye eieren kan be om kopi av eiendomsskatteseddelen som ble sendt til den forrige eieren.

Fritak for eiendomsskatt

Nye boliger skal ikke betale eiendomsskatt de første 3 årene gjeldende fra 2017. Får boligen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eksempel den 15.6.2017, får du fritak i 2018, 2019 og 2020. Du vil i denne perioden likevel motta eiendomsskatteseddel, som vi ifølge eiendomsskatteloven er pålagt å sende ut. Skatteseddelen er ikke faktura for eiendomsskatten.

Landbrukseiendom og skogbrukseiendommer er iht. eiendomsskattelovens § 5 h) fritatt for eiendomsskatt. Det skal betales eiendomsskatt av bolighus, garasjer og annekser som er knyttet til boligen, med naturlig tilhørende tomt per bolighus.

En del eiendommer som tilhører stat og kommune, kirker og helseforetak er fritatt eiendomsskatt.

Det er med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 a) gitt fritak for eiendomsskatt for eiendommer som eies av lag og foreninger, stiftelser o.l. og som gavner det offentlig eller kommunen.

​​
Oppdatert: 03.03.2017 08:42
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712